ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

เมื่อผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท (“ผู้ใช้บริการ”) ได้เข้าถึง และ/หรือ เข้าสู่ระบบ บริษัท เซาเทิร์น เว็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ผู้ใช้บริการได้ยืนยันและรับรองต่อบริษัท และ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการได้ให้คำยืนยันและรับรองต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง ตรวจสอบ ศึกษา ซักถาม และ/หรือ รับทราบ รายละเอียดต่าง ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการเข้าใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งผู้ใช้บริการยังได้ตกลง ยินยอม และ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการต่าง ๆ (รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการที่บริษัทอาจจะได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การเข้าถึง และ/หรือ การเข้าสู่ระบบ ระบบ บริษัท เซาเทิร์น เว็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้คำรับรองและคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นทุกครั้ง

ภายใต้บังคับของเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะซึ่งได้กล่าวไว้ในส่วนต่อไป ผู้ใช้บริการรับทราบและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไปที่ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการขอให้คำยืนยันและคำรับรองต่อบริษัทดังต่อไปนี้

 

1.1 เพื่อใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผู้ใช้บริการจะให้และ จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่และตกลงจะแก้ไขข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวโดยการแจ้งการแก้ไขข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

1.2 ผู้ใช้บริการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้วยตัวเอง และ ในกรณีที่การใช้บริการของผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคลหรือองค์กรใดๆ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ เอง หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ติดต่อหรือตัวแทนของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ใดๆในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

1.3 ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่บริษัทบริษัท เซาเทิร์น เว็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้นำเสนอไปยังผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการได้ตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะมีในอนาคตซึ่งอาจจะมีผลทำให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างจากที่เคยได้ใช้บริการมาก่อนเช่น การใช้บริการผ่านการทำงานในรูปแบบ หรือ Feature ที่แตกต่างไปจากเดิม

1.4 เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท ผู้ใช้บริการจะส่งมอบเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ที่จำเป็นเพื่อแสดงว่าผู้ใช้บริการมีความสามารถ และ/หรือ อำนาจในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองของบริษัท เป็นต้น รวมถึง ผู้ใช้บริการจะลงนามในเอกสารใดๆ เพื่อรับทราบและตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรและได้ร้องขอให้ดำเนินการ

2.1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เป็นผล และ/หรือ อาจจะเป็นผลมาจากการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)

2.2 บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองผลลัพธ์ หรือ ผลสำเร็จใด (ไม่ว่าทางธุรกิจ กำไร หรือ อย่างอื่นใด) ที่ผู้ใช้บริการมุ่งหวังหรือประสงค์ที่จะได้รับจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ

2.3 ไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลังระยะเวลา การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการขอยืนยันต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูล และ/หรือ แสดงความคิดเห็นใดๆ ในที่สาธารณะ หรือ ในระบบหรือรูปแบบที่ทำให้ข้อมูลสามารถถูกเข้าถึงได้ในวงกว้าง (รวมถึง สื่อสารมวลชน สื่อออนไลน์ และ/หรือ โซเชียลมีเดีย) ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือ เสื่อมเสียต่อบริษัท (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ)

2.4 ไม่ว่าระหว่างหรือ ภายหลังระยะเวลาการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการหากมีปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ที่เป็นผลมาจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและ จะรับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ กับปัญหาดังกล่าวเอง บริษัทไม่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบในดำเนินการกับปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทดังกล่าวอนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องเสียหาย (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการใดๆ เกี่ยวปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไปและ/หรือ ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่บริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทน ของบริษัท

2.5 บริษัทได้จัดให้มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) (รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขในอนาคต) ผู้ใช้บริการควรศึกษา ทำความเข้าใจ และ รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อกำหนดดังกล่าวก่อนการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ศึกษา ตรวจสอบ และ จัดพิมพ์ ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

2.6 ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่า ในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทไม่สามารถรับรองและยืนยันได้ว่า จะไม่มีบุคคลอื่นสามารถเข้าถึง ทำสำเนา แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ นำไปใช้ซึ่ง ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (ไม่ว่าที่เป็นความลับ หรือไม่ก็ตาม) และ/หรือ ทำ หรือ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของผู้ใช้บริการ

2.7 รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้ (รวมถึง รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาต่างๆ ที่มีผู้แสดงออก และ/หรือ โพสไว้ในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ) ไม่ว่าในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของผู้ใช้บริการ เช่น ใน เว็บไซต์หรือในเนื้อหาโฆษณานั้น จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ และ/หรือ คัดกรอง รูปภาพ รูปแบบ ข้อมูล และ เนื้อหาต่างๆ ดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่นอีกทั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำมาใช้ และ/หรือ ยินยอมให้ใช้ รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาที่ผิดหรือ อาจจะผิดกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมของสังคม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในกรณีที่บริษัทพบว่า ผู้ใช้บริการไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหา เหล่านั้น หรือยกเลิกการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อหรือ อาจจะก่อให้เกิดปัญหา และ/หรือ ความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.8 เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท (ไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลัง การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ) ผู้ใช้บริการยินดีจะให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการให้ และ เปิดเผย ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ แก่บริษัท และ ให้บริษัทเปิดเผย และ/หรือ ส่งมอบข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานราชการ และ องค์กรใดๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการ และ องค์กรใดๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

บริษัท เซาเทิร์น เว็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

3.1 บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ (ไม่รวมไปถึง การให้บริการด้าน Software หรือ Software-as-a-Service)

3.2 บริการออกแบบเว็บไซต์

  • บริการเว็บไซต์:ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 30% หากอยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 70% เมื่อมีการส่งมอบการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการตรวจสอบแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ ทันทีที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว คุณยังมีสิทธิ์ในการขอคืนเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อบริการ เมื่อเริ่มมีการใช้งานแล้ว บริการออกแบบเว็บจะเสร็จสมบูรณ์ใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อบริการ และจะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากนี้
  • การออกแบบโลโก้:ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 40% หากอยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่สามารถขอคืนเงินได้หากจัดส่งอาร์ตเวิร์กแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว คุณยังมีสิทธิ์ในการขอคืนเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อบริการ เมื่อเริ่มมีการใช้งานแล้ว การออกแบบโลโก้จะเสร็จพร้อมส่งมอบภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อบริการ และจะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากนี้
  • บริการการปรับโฉมเว็บไซต์:30%ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 70% หากอยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมีการส่งมอบการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการตรวจสอบแล้ว และไม่สามารถขอคืนเงินได้หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.3 บริการ SEO

  • บริการ SEO เป็นบริการที่ผูกมัดตลอดระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด คุณจะต้องใช้บริการตามราคาที่ตกลงกันเป็นเวลา 12 เดือน
  • สำหรับทุกแผนบริการ SEO คุณสามารถยกเลิกได้ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากวันที่เริ่มมีการใช้งาน และรับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับจำนวนเดือนที่เหลืออยู่ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ของคุณ โดยจะคืนเงินไปยังช่องทางการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณสั่งซื้อ ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเงินสำหรับเดือนที่ได้มีการใช้งานไปก่อนหน้านั้นแล้ว
  • หากคุณซื้อแผนแบบรายเดือนและยกเลิกเกินระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับจากวันที่เริ่มมีการใช้งาน คุณตกลงว่าจะชำระเงินสำหรับบริการ SEO ของเดือนปัจจุบัน แต่ บริษัท จะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณในเดือนต่อไปหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับค่าบริการในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมา
  • หากคุณซื้อแผนแบบครึ่งปีหรือรายปี และยกเลิกเกินระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับจากวันที่เริ่มมีการใช้งาน คุณตกลงว่าจะชำระเงินสำหรับบริการ SEO ของเดือนปัจจุบัน และ บริษัท จะจ่ายเงินคืน 50% ตามสัดส่วนของจำนวนเดือนที่คุณยังไม่ได้ใช้งาน ไปยังช่องทางการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณสั่งซื้อ

3.4 ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้


  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านช่องทาง True Money Wallet จะทำการคืนเงินกลับไปยัง True Money Wallet ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส, Internet Banking จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)

3.5 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน การยกเลิก ,เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อบริการด้าน Software การสั่งซื้อ Package ผิด ของผู้ซื้อเอง
  • กรณีที่โฮสติ้งได้รับการดำเนินการแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ (หากยังไม่ได้ดำเนินการ มีสิทธิ์รับเงินคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำรายการ)
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อการบริการด้าน Software ทุกกรณีหลังจากที่ทำรายการคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

กรณีที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ได้ทำการชำระเงินมาเต็มจำนวน และต้องการขอเงินหัก ณ ที่จ่ายคืนทางบริษัทฯ ขอสงวนการคืนเงินในการสั่งซื้อบริการด้าน Software หรือ Software-as-a-Service ทุกกรณี

Market Analysis

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า